Ganesh Sthapna Sep 15th… Ganesh Visarjan Sep 22nd… Daslakshan Sep 14th to Sep 24th… Ganesh Sthapna Sep 15th… Ganesh Visarjan Sep 22nd… Daslakshan Sep 14th to Sep 24th…Ganesh Sthapna Sep 15th… Ganesh Visarjan Sep 22nd… Daslakshan Sep 14th to Sep 24th…Ganesh Sthapna Sep 15th… Ganesh Visarjan Sep 22nd… Daslakshan Sep 14th to Sep 24th…Ganesh Sthapna Sep 15th… Ganesh Visarjan Sep 22nd… Daslakshan Sep 14th to Sep 24th…