Janamashtmi Sep 2nd… Ganesh Sthapna Sep 15th… Ganesh Visarjan Sep 22nd… Paryushan Sep 6th to 13th… Daslakshan Sep 14th to Sep 24th… Janamashtmi Sep 2nd… Ganesh Sthapna Sep 15th… Ganesh Visarjan Sep 22nd… Paryushan Sep 6th to 13th… Daslakshan Sep 14th to Sep 24th… Janamashtmi Sep 2nd… Ganesh Sthapna Sep 15th… Ganesh Visarjan Sep 22nd… Paryushan Sep 6th to 13th… Daslakshan Sep 14th to Sep 24th… Janamashtmi Sep 2nd… Ganesh Sthapna Sep 15th… Ganesh Visarjan Sep 22nd… Paryushan Sep 6th to 13th… Daslakshan Sep 14th to Sep 24th…